73. ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีที่ต่างจากค่าปกติ”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,660.9 มิลลิเมตร โดยเป็นปีที่สภาวะอากาศของประเทศไทยมีความผันแปรผิดไปจากปกติเล็กน้อย คือ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งปีของประเทศไทยสูงกว่าค่าปกติประมาณ ร้อยละ 5 (ค่าปกติคาบ 30 ปี พ.ศ. 2524-2553) ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีปริมาณฝนเฉลี่ย 2,017.1 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายเดือนต่ำกว่าค่าปกติในเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน สำหรับเดือนอื่น ๆ มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ โดยเฉพาะเดือนมกราคมที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสูงกว่าค่าปกติ ร้อยละ 222

ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนและรวมทั้งปีของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่ต่างจากค่าปกติ

หมายเหตุ: ค่าปกติ คือ ค่าเฉลี่ยของข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2524-2553

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562